Regulamin XVIII Mysłowickiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
rok szkolny 2017 
/ 2018


Festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.

Cele festiwalu

 1. Konfrontacja dokonań i poszukiwań twórczych w różnych dziedzinach sztuki: muzyki, tańca, teatru, poszukiwań estetycznych.
 2. Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego.
 3. Dokonanie oceny poziomu artystycznego różnych zespołów skupiających mysłowickie dzieci i młodzież.
 4. Wymiana doświadczeń w zakresie artystycznej pracy z młodzieżą.
 5. Rozwijanie talentów estradowych.
 6. Organizatorzy:
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

I. Zespoły muzyczne różnego typu - program o łącznym czasie trwania do 10 minut


 1. instrumentalne

 2. instrumentalno - wokalne, chóry

 3. zespoły wokalne

 4. poezja śpiewana

 5. zespoły folklorystyczne (z wyjątkiem zespołów rockowych)

 6. soliści

                Maksymalnie 3 utwory, tylko w języku polskim.


II. Zespoły taneczne - czas prezentacji do 15 minut


 1. taniec towarzyski - formacje taneczne (przynajmniej 6 par)

 2. miniatura taneczna (inscenizacja taneczna)

 3. taniec i piosenka

 4. zespoły folklorystyczne

 5. pantomima

 6. disco- dance, disco-show

 7. hip.hop, break dance

 8. inne propozycje taneczne

Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.III. Zespoły teatralne - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.


 1. teatr poezji i estrady poetyckie

 2. teatr publicystyczny

 3. teatr dramatyczny

 4. teatr lalkowy

 5. kabaret

 6. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp)


Prosimy bardzo wszystkie uczestniczące zespoły o nie przekraczanie wyznaczonych limitów czasowych !


Zgłoszenia zespołów dokonuje się w terminie do 2 kwietnia 2018 roku poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl
lub bezpośrednio na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
41 - 400 Mysłowice

ul. Mikołowska 3
tel. / fax 32-2222-545

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2018 roku.

Do zgłoszeń należy dołączyć wypełnione karty zespołu (po 1 egzemplarzu dla każdego zespołu), których wzory dołączamy do niniejszego pisma. Na karcie należy wpisać bardzo dokładnie czas trwania występu, a także ewentualne potrzeby techniczne zespołu (mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie, rekwizyty teatralne (krzesła, stoły itp.)

Wymagane jest wyrażenie przez rodziców lub opiekunów, zgody na przetwarzania danych osobowych i publikację wizerunku dziecka, przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach. Wzór zgody do pobrania poniżej.

O dokładnym terminie występu zespołu (dzień, data i godzina) powiadomimy oddzielnie po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu harmonogramu. Ewentualne przesunięcia, zmiany w harmonogramie występów dopuszczalne są tylko w naprawdę w wyjątkowych przypadkach.

Festiwal odbywać się będzie w dniach:10, 11, 12 kwietnia 2018r. w budynku II Liceum Ogólnokształcącego
w Mysłowicach ul. Mikołowska 3.

Aby pobrać załącznik, należy kliknąć w strzałkę po prawej stronie)

ĉ
Grzegorz Gadomski,
23 lut 2015, 05:41
Ċ
Grzegorz Gadomski,
23 lut 2015, 05:41
ĉ
Grzegorz Gadomski,
23 lut 2015, 05:41
Ċ
Grzegorz Gadomski,
23 lut 2015, 05:41
ĉ
Grzegorz Gadomski,
23 lut 2015, 05:41
Ċ
Grzegorz Gadomski,
23 lut 2015, 05:42
Ċ
Grzegorz Gadomski,
28 lut 2016, 09:11