Regulamin 2020

Festiwal jest przeglądem całorocznej pracy zespołów artystycznych działających w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego wszystkich typów, placówkach kultury, sportu.

Cele festiwalu:
  1. Konfrontacja dokonań i poszukiwań twórczych w różnych dziedzinach sztuki: muzyki, tańca, teatru, poszukiwań estetycznych.
  2. Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego.
  3. Dokonanie oceny poziomu artystycznego różnych zespołów skupiających mysłowickie dzieci i młodzieży.
  4. Wymiana doświadczeń w zakresie artystycznej pracy z młodzieżą .
  5. Rozwijanie talentów estradowych.
Organizatorzy:
- Młodzieżowy Dom Kultury


I. Zespoły muzyczne różnego typu - program o łącznym czasie trwania do 10 minut
a. instrumentalne
b. instrumentalno - wokalne, chóry
c. zespoły wokalne
d. poezja śpiewana
e. zespoły folklorystyczne (z wyjątkiem zespołów rockowych)
f. soliści - szkołę lub placówkę mogą reprezentować najwyżej 2 osoby w każdej z grup wiekowych oraz solista nie może być członkiem zespołu, w którym występuje.
Maksymalnie 2 utwory, tylko w języku polskim.


II. Zespoły taneczne - czas prezentacji do 15 minut
a. taniec towarzyski - formacje taneczne ( przynajmniej 6 par)
b. miniatura taneczna ( inscenizacja taneczna)
c. taniec i piosenka
d. zespoły folklorystyczne
e. pantomima
f. disco- dance, disco-show
g. hip hop, break dance
h. inne propozycje taneczne
Każdy występujący może być członkiem tylko 1 zespołu.


III. Zespoły teatralne - czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.
a. teatr poezji i estrady poetyckie
b. teatr publicystyczny
c. teatr dramatyczny
d. teatr lalkowy
e. kabaret
f. inne formy teatralne z wyjątkiem tzw. przedstawień okazjonalnych (przygotowanych na Boże Narodzenie, akademie szkolne, itp)


Prosimy bardzo wszystkie uczestniczące zespoły o nie przekraczanie wyznaczonych limitów czasowych!

Zgłoszenia zespołów dokonuje się w terminie do 20 marca 2020 roku poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl (karta zgłoszenia dostępna będzie od 25 lutego 2020) lub bezpośrednio na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
41 - 400 Mysłowice
ul. Mikołowska 3
tel. / fax 2-222-545 

(w nieprzekraczalnym terminie)
do dnia 20 marca 2020 roku.

Do zgłoszeń należy dołączyć wypełnione karty zespołu (po 1 egzemplarzu dla każdego zespołu), których wzory dołączamy do niniejszego pisma. Na karcie należy wpisać bardzo dokładnie czas trwania występu, a także ewentualne potrzeby techniczne zespołu (mikrofony, nagłośnienie, oświetlenie, rekwizyty teatralne: krzesła, stoły itp.)

O dokładnym terminie występu zespołu (dzień, data i godzina) powiadomimy oddzielnie po zamknięciu listy zgłoszeń i ustaleniu harmonogramu. Ewentualne przesunięcia, zmiany w harmonogramie występów dopuszczalne są tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach.

Festiwal odbywać się będzie w dniach: 31 marca 2020 roku oraz 1 i 2 kwietnia 2019 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach - ul. Mikołowska 3 (aula liceum).

ĉ
Magda Adamczyk,
18 lut 2020, 09:00
ĉ
Magda Adamczyk,
18 lut 2020, 09:00
ĉ
Magda Adamczyk,
18 lut 2020, 09:00
ċ
Magda Adamczyk,
18 lut 2020, 09:00
Comments