R E G U L A M I N - Eliminacje
do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem

25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

orgaznizatorem eliminacji jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach


 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży (zwanego dalej Konkursem) jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

  Adres Organizatora:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
  ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

 1. Koordynatorem Konkursu w imieniu Organizatora jest Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego, tel. 22 5233962, 22 5233110, e-mail: ekrasniewska@kgpsp.gov.pl.

 2. Organizatorem eliminacji w mieście Mysłowice jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 3. Cele i zadania Konkursu.
  Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków -ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

 4. Informacje konkursowe.
  Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl, w zakładce „Konkursy/plastyczne”.
  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do Konkursu nie mogą mieć ukończonego 18 r. ż.
  Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

  Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

  I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż.,
  II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż.,
  III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż.,
  IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 r. ż.

  W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły wszystkie szczeble określone regulaminem oraz spełniają wymagania zawarte w regulaminie.
  Prace przysyłane bezpośrednio do Komendy Głównej PSP z pominięciem etapów powiatowego i wojewódzkiego nie będą uwzględniane w konkursie.

 5. Komisje Konkursowe.

 6. W składach komisji będą wchodzić m.in. nauczyciele plastyki z praktyką 
  w pracy z dziećmi lub młodzieżą. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza. Zadaniem komisji konkursowej jest:
  1. 
  ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania,
  2. ustalenie wyników eliminacji,
  3. sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc w grupach i przesłanie go wraz z pracami do komitetu organizacyjnego wyższego szczebla,
  3. 
  poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji.

  Orzeczenie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
 1. Terminy poszczególnych etapów:

1. pracę przysyłamy – do 31 marca 2017 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul.Mikołowska 3 41-400
2. wojewódzkie (WBiZK UW) – do 10 maja 2017 r. z powiatów do WBiZK UW wysłanych zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z 4 kategorii;
3. centralne – WBiZK UW przesyłają po 5 prac finałowych z każdej z 4 grup do 7 czerwca 2017 r. (wraz z załączonymi protokołami z prac komisji szczebla wojewódzkiego) na adres:
            Komenda Główna PSP, Wydział Prewencji Społecznej
            ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
            z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej (KG PSP) – 19 czerwca 2017 r.
 1. Wyłonienie laureatów.
  Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich prac nadesłanych z poszczególnych województw po 3 najlepsze prace w 4 kategoriach (I, II, III miejsca) oraz 4 wyróżnienia.
  Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

 1. Technika i format wykonanych prac.
  Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny.
  Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3.

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez Komendę Główną PSP oraz zamieszczone w galerii na stronie internetowej www.straz.gov.pl. Mogą być również wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich opracowywanych przez KG PSP. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością KG PSP i mogą być wykorzystywane do promocji Państwowej Straży Pożarnej. Prace, które nie zostały zakwalifikowane do następnego etapu pozostają do dyspozycji KG PSP przez okres 3 m-cy po uprzednim przeprowadzeniu pełnej anonimizacji danych osobowych zawartych
  w tabeli naklejonej na odwrocie pracy konkursowej w poz. 1 i 5. Po tym okresie prace mogą być wykorzystywane do promocji bezpieczeństwa oraz Państwowej Straży Pożarnej przez urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe. Prace nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

 2. W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

 3. Informacje końcowe.
  Regulamin, wzór protokołu oraz formularz zgłoszeniowy (do wydrukowania i naklejenia na odwrocie pracy konkursowej) znajdują się na stronie www.straz.gov.pl ,a także zostaje dołączony do regulaminu. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu, o czym powinien powiadomić na stronie internetowej www.straz.gov.pl.

 4. Integralną część regulaminu konkursu stanowią:
  Załącznik nr 1. Zasady dot. ochrony danych osobowych.
  Załącznik nr 2. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
  Załącznik nr 3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  Załącznik nr 4. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
14 lut 2017, 00:51
ĉ
Grzegorz Gadomski,
14 lut 2017, 01:09
Ċ
Grzegorz Gadomski,
14 lut 2017, 01:09
ĉ
Grzegorz Gadomski,
14 lut 2017, 01:09
Ċ
Grzegorz Gadomski,
14 lut 2017, 01:09