KONKURSY‎ > ‎Konkurs matematyczny‎ > ‎

Regulamin 2014

REGULAMIN II MIEDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z ELEMENTAMI EKOLOGII

"PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA"


 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

 2. W konkursie może wziąć udział tylko 2 uczniów z każdej szkoły.

 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 31.10.2014 r. ( PIĄTEK) o godzinie 11.30 w siedzibie MDK-u w Mysłowicach, ul Powstańców 6a.

 5. Czas trwania konkursu – 45 minut.

 6. Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie MDK-u.

 7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu, pobytu i powrotu z MDK-u odpowiada nauczyciel oddelegowany przez dyrektora szkoły.

 8. Cele konkursu:

 • Rozwijanie matematycznych i ekologicznych zainteresowań uczniów.

 • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

 • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 1. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

 • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.

 • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie zadań konkursowych, ocenienie ich rozwiązań oraz wyłonienie laureatów konkursu.

 • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.

 • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 1. Podstawę i zakres konkursu stanowią treści podstawy programowej z matematyki w wersji wykraczającej i obejmować będą:

 • Myślenie matematyczne.

 • Korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym.

 • Prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych.

 • Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.

 • Wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody.

 • Dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.

 1. Zgłoszenia należy kierować do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach,

ul. Powstańców 6a (II piętro ) do 24.10.2014 r. lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl

 1. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

 2. Dodatkowe informację można otrzymać od organizatorów konkursu: 

  Joanna Bokota - 604 532 893,
  Aleksandra Sarna - 698 824 276,
  Urszula Janusz - 501 840 338.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Urszula Janusz

Aleksandra Sarna

Joanna Bokota