REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z ELEMENTAMI EKOLOGII

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA”


 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

 2. W konkursie może wziąć udział tylko 2 uczniów z każdej szkoły.

 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 17.11.2017 r. ( piątek ) o godzinie 10.30 w siedzibie MDK w Mysłowicach, ul._Mikołowska 3.

 5. Czas trwania konkursu – 45 minut.

 6. Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie MDK.

 7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu, pobytu i powrotu z MDK odpowiada nauczyciel oddelegowany przez dyrektora szkoły.

 8. Cele konkursu:

  • Rozwijanie matematycznych i ekologicznych zainteresowań uczniów.
  • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.
  • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 1. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

  • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.
  • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie zadań konkursowych, ocenienie ich rozwiązań oraz wyłonienie laureatów konkursu.
  • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.
  • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 2. Podstawę i zakres konkursu stanowią treści podstawy programowej z matematyki w wersji wykraczającej i obejmować będą
  • Myślenie matematyczne.
  • Korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym.
  • Prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych.
  • Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.
  • Wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody.
  • Dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.
 1. Zgłoszenia należy kierować do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3 do 10.11.2017 r. lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl

 1. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
19 lis 2017, 04:09