REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z ELEMENTAMI EKOLOGII


 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

 2. W konkursie może wziąć udział tylko 2 uczniów z każdej szkoły.

 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 13.12.2018 r. ( CZWARTEK ) o godzinie 10.00 w siedzibie

MDK-u w Mysłowicach, ul Mikołowska 3.

 1. Czas trwania konkursu – 45 minut.

 2. Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie MDK-u.

 3. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu, pobytu i powrotu z MDK-u odpowiada nauczyciel oddelegowany przez dyrektora szkoły.

 4. Cele konkursu:

 • Rozwijanie matematycznych i ekologicznych zainteresowań uczniów.

 • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

 • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

 1. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

 • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.

 • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie zadań konkursowych, ocenienie ich rozwiązań oraz wyłonienie laureatów konkursu.

 • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.

 • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

 1. Podstawę i zakres konkursu stanowią treści podstawy programowej z matematyki w wersji wykraczającej i obejmować będą:

 • Myślenie matematyczne.

 • Korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym.

 • Prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych.

 • Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.

 • Wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody.

 • Dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.

 1. Zgłoszenia należy kierować do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl w terminie do 10.12.2018 r.

 2. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

 3. Dodatkowe informację można otrzymać od organizatorów konkursu: 

  Urszula Janusz-501 840 338,
  Aleksandra Sarna-698 824 276.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Urszula Janusz

Aleksandra Sarna  

Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 lis 2018, 13:30