REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI§1

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Mysłowic.

 3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mdk.edu.pl/


§ 2

CELE KONKURSU

 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.

 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.

 4. Integrowanie środowiska lokalnego.

§ 3

ZAKRES WYMAGAŃ

Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjne.

Zakres merytoryczny:
    pisownia wyrazów z „ó” i „u”
    pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
    pisownia wyrazów z „ch” i „h”

    pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”
    pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy

    pisownia cząstki „by”
    pisownia wielkich i małych liter

    pisownia – i, - j, - ii, – ji w zakończeniach rzeczowników w Dopełniaczu i Miejscowniku stosowanie zasad interpunkcji

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Mysłowic.

 2. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 10 maja 2017 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio przesyłając kartę zgłoszenia (załącznik)
  Młodzieżowy Dom Kultury
  41 - 400 Mysłowice
  ul. Mikołowska 3
  tel. / fax 32-2222-545 .

 3. Konkurs odbędzie się w środę 17 maja 2017r. o godzinie 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach.

 4. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.

 5. Zadania konkursowe składają się z dwóch części: dyktanda słuchowego oraz zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii oraz interpunkcji języka polskiego.

 6. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.

 7. O terminie uroczystości wręczenia nagród MDK powiadomi uczestników w dniu konkursu.

 8. Laureat Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł Mistrza Ortografii.

 9. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody jego opiekunów na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników do celów związanych z organizacja konkursu. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3.Ċ
Grzegorz Gadomski,
8 maj 2017, 12:05
Ċ
Grzegorz Gadomski,
8 maj 2017, 12:19