KONKURSY‎ > ‎

Regulamin konkursu

1 .Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.
2. W konkursie może wziąć udział tylko 2 uczniów z każdej szkoły.
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 21.11.2019 r. (CZWARTEK) o godzinie 10.00 w siedzibie MDK-u w Mysłowicach, ul Mikołowska 3.
5. Czas trwania konkursu – 45 minut. 
6. Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie MDK-u.
7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu, pobytu i powrotu z MDK-u odpowiada nauczyciel oddelegowany przez dyrektora szkoły. 
8. Cele konkursu:
 • Rozwijanie matematycznych i ekologicznych zainteresowań uczniów.
 • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.
 • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
9. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.
 • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.
 • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie zadań konkursowych, ocenienie ich rozwiązań oraz wyłonienie laureatów konkursu.
 • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.
 • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
10. Podstawę i zakres konkursu stanowią treści podstawy programowej z matematyki w wersji wykraczającej i obejmować będą:
 • Myślenie matematyczne.
 • Korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym.
 • Prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych.
 • Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.
 • Wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody.
 • Dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.
11. Zgłoszenia należy kierować do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl
12. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2019r. (jest to spowodowane sprawami organizacyjnymi). 
13. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. 
14. Dodatkowe informację można otrzymać od organizatorów konkursu: Urszula Janusz-501 840 338, Aleksandra Sarna-698 824 27
ĉ
Magda Adamczyk,
19 lis 2019, 08:40
Comments