REGULAMIN REKRUTACJI
do Młodzieżowego Domu Kultury
w Mysłowicach  w roku szkolnym 2020/2021


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ. U. z 2017 r. poz. 610)
Uchwała Rady Miasta NR XXXV/525/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Dzieci i młodzież przyjmowane są na zajęcia stałe do Młodzieżowego Domu Kultury
   przy ul. Mikołowskiej 3 w Mysłowicach w roku szkolnym 2020/21 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

  2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez wyżej wymienioną placówkę.

  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest: w przypadku kandydata pełnoletniego – na wniosek kandydata, w przypadku kandydata niepełnoletniego – na wniosek jednego z rodziców kandydata (przez rodzica należy rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem).

  4. Terminy rekrutacji zawiera załącznik nr 1.

  5. Wniosek o przyjęcie na wybrane zajęcia w placówce, składa się do dyrektora na druku, który stanowi załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu.

  6. O przyjęciu kandydata w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.

  7. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników kontynuujących udział w zajęciach składają deklarację o kontynuacji uczestnictwa na druku, który stanowi załącznik nr 4 lub 5 do niniejszego Regulaminu.

  8. W celu zapewnienia uczestnikowi zajęć podczas pobytu w MDK odpowiedniej opieki, rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi MDK uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym kandydata.

  9. Do wniosku dołącza się: dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).

  10. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników, wprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący placówki.

  11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

  12. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć stałych prowadzonych w placówce.

  13. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

  14. Wniosek rekrutacyjny składa się w sekretariacie placówki w czasie trwania rekrutacji.

 2. REKRUTACJA

  1. Rekrutacja do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzona jest w terminach zawartych w załączniku nr 1.

  2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

   1. weryfikacja wniosków pod względem formalnym,

   2. ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

   3. przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o ile dyrektor placówki podejmie decyzję o ich zorganizowaniu.

   4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

  4. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1.

  5. Rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora MDK odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

  6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w stałych formach zajęć, dyrektor przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

  7. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Młodzieżowym Domu Kultury zgodnie z załącznikiem nr 1.

  8. W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady jak przy rekrutacji.

  9. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji uzupełniającej ustalony jest w załączniku nr 1.

  10. Kandydaci nieprzyjęci z powodu braku miejsc umieszczani są na liście rezerwowej.

  11. Jeżeli Młodzieżowy Dom Kultury dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, nowi uczestnicy mogą być przyjmowani do placówki  w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub samego kandydata – o ile jest pełnoletni – złożony do dyrektora MDK. Decyzję o przyjęciu nowego uczestnika w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym daną formę zajęć.

  12. Dzieci i młodzież mogą być uczestnikami więcej niż jednej formy zajęć stałych.

  13. Wychowankowie są zapoznawani z Regulaminem MDK przed rozpoczęciem zajęć i ostatecznym wpisaniem na listę uczestników.

 3. KRYTERIA REKRUTACJI

  1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury na roku szkolnym 2020/21 brane są pod uwagę następujące kryteria:

L. p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełniane kryterium

1.

Kandydat posiada osiągnięcia kierunkowe

5

kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia

2.

Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe

6

Oświadczenie pełnoletniego kandydata/rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce

7

Oświadczenie pełnoletniego kandydata/rodziców/opiekunów prawnych

   1. Dokumenty, o których mowa w poz. 1-3 są składane w oryginale

   2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organów ustawowych mogących je potwierdzić.

   3. Nieprzedłożenie żądanych dokumentów pozbawia kandydata przyznanych punktów dla danego kryterium.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
   rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący na rok szkolny 2020/21

L. p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Trudna sytuacja materialna,rodzinna kandydata,dzieci objęte pomocą społeczną

3

Oświadczenie pełnoletniego kandydata/rodziców/opiekunów prawnych

2.

Objęcie kandydata piecza zastępczą

1

Oświadczenie pełnoletniego kandydata/rodziców/opiekunów prawnych

3.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2

Oświadczenie pełnoletniego kandydata/rodziców/opiekunów prawnych

4.

Dziecko ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne,inne uzasadniające jego udział w zajęciach

4

Oświadczenie pełnoletniego kandydata/rodziców/opiekunów prawnych

   1. Dokumenty, o których mowa w poz. 1-4 są składane w oryginale

   2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do organów ustawowych mogących je potwierdzić.

   3. Nieprzedłożenie żądanych dokumentów pozbawia kandydata przyznanych punktów dla danego kryterium.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 cze 2020, 01:30
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 cze 2020, 01:30
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 cze 2020, 01:30
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 cze 2020, 01:30
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 cze 2020, 01:30
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 cze 2020, 01:30