Zasady rekrutacji dzieci i młodzieży do
Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach
na rok szkolny 2016 / 2017


 1. Wychowankami placówki mogą być dzieci i młodzież przede wszystkim zamieszkujący na terenie Mysłowic.

 2. Uczestnictwo w kołach jest stałe, okresowe, okazjonalne, uzależnione od możliwości i charakteru działalności koła, zespołu lub innej formy pracy (imprezy, zajęcia feryjne).

 3. Udział w zajęciach placówki (koła, zespoły, imprezy) jest dobrowolny.

 4. O przyjęciu dziecka na zajęcia koła / zespołu MDK decyduje kolejność zgłoszeń lub spełnienie kryteriów (punkt 13 regulaminu)

 5. Rekrutacja, nabór do kół zainteresowań odbywa się w dwóch etapach:

  I etap: od kwietnia do końca czerwca bieżącego roku szkolnego

  II etap: od połowy sierpnia kończącego się roku szkolnego i przez pierwszy tydzień rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

 6. W ciągu roku szkolnego dopuszcza się przyjmowanie nowych wychowanków / uczestników kół, w zależności od istniejących możliwości (miejsca zwalniające się, rezygnacja uczestników z udziału w pracy koła, zespołu itp.)

 7. Postępowanie rekrutacyjne polega na wypełnieniu przez rodziców wychowanka Deklaracji Uczestnictwa Dziecka w zajęciach MDK. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie MDK
  lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia wybranego koła.
  Deklaracja stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1)
  Pełnoletni kandydat może wypełnić, podpisać deklarację samodzielnie (załącznik nr 2)

 8. O przyjęciu kandydata do MDK decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Komisja powoływana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającego się roku szkolnego.

 9. Dyrektor placówki ustala też maksymalną liczbę uczestników w kołach.

 10. W przypadku dużej ilości chętnych do poszczególnych kół tworzone są listy uczestników rezerwowych.

 11. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani są według następującej kolejności:

  • kandydaci mieszkający w Mysłowicach, a także, w wypadku dużej ilości zgłoszeń spełnienie kryteriów – pkt 13 regulaminu
  • kandydaci spoza Mysłowic, którzy zdobyli największą liczbę punktów określonych w pkt 13 niniejszego regulaminu
 12. Kryteria brane pod uwagę w dodatkowej rekrutacji:
  - trudna sytuacja materialna, rodzinna kandydata, dzieci objęte pomocą społeczną – 3 pkt
  - objecie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 pkt
  - dziecko ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, inne uzasadniające jego udział w zajęciach. - 4 pkt

 13. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne (muzyczne, plastyczne, taneczne) dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie wstępnych badań uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.

 14. W wypadku nie przyjęcia kandydatów do udziału w zajęciach koła, zespołu lub innych wątpliwości wyjaśnień na wniosek rodziców udziela dyrektor placówki.

 15. Dzieci i młodzież mogą być uczestnikami więcej niż jednej formy zajęć stałych.

 16. Wychowankowie kół filialnych są to głównie uczniowie szkoły w której odbywają się zajęcia. Mogą to być także uczestnicy z innych szkół (zależnie od ilości miejsc w kole).

 17. Wychowankowie są zapoznawani z Regulaminem MDK przed rozpoczęciem zajęć, ostatecznym wpisaniem się na listę uczestników.

Ċ
Sekretariat MDK,
1 wrz 2016, 13:27
Ċ
Sekretariat MDK,
1 wrz 2016, 13:27