1. wartość projektu wynosi:   2 924 817,37
 2. dofinansowanie z UE:   2 632 335,63
 3. Termin realizacji projektu 01.09.2017-30.08.2019.
 4. Obszar realizacji Miasto Mysłowice.
 5. Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie 14 szkół podstawowych w Mysłowicach.
 6. Projekt zakłada, iż min. 1329 m i 1303 k podniesie kompetencje kluczowe właściwe dla danego typu zajęć, tj.:
 • w przypadku zajęć z zakresu matematyki  - kompetencje matematyczne,
 • w przypadku zajęć przyrodniczych, geograficznych, chemicznych, biologicznych, fizycznych kompetencje naukowo - techniczne,
 • w przypadku zajęć z j. obcego kompetencje porozumiewania się w j. obcych,
 • w przypadku warsztatów z technik uczenia się - umiejętność uczenia się,
 • w przypadku zajęć ICT kompetencje informatyczne,
 • w przypadku doradztwa zawodowego kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość
 • Ponadto w ramach kompetencji społecznych ocenie zostanie poddana praca w grupie.



MDK  - wspiera  potencjał młodych mysłowiczan 
W myśl dewizy trzeba działać, aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną  wspólnie z władzami miasta kolejny rok wspieramy rozwój  umiejętności, kompetencji  i zainteresowań uczniów mysłowickich szkół.
Dotychczasowy udział  szkół  w projekcie Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych  nie tylko  pozytywnie wpłynął na efektywność kształcenia, ale – dzięki pozyskanym funduszom-  pozwolił doposażyć uczestniczące w projekcie szkoły o kompletnie wyposażone pracownie matematyczne i wiele przydatnych pomocy naukowych, które wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy. 
W tym roku nadal w 14 szkołach będą funkcjonować zajęcia wspierające uczniów, mających  problemy edukacyjne, a także  koła zainteresowań z informatyki, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii, pozwalające rozwijać zamiłowania i poszerzać wiedzę.
Pomocą w przygotowaniu uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej będą, jak w roku poprzednim, indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Nadal wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali udział w projekcie mają dostęp do platformy edukacyjnej z matematyki, co-bez wątpienia – podnosi  poziom zainteresowania przedmiotem i motywuje do systematycznej nauki  także tych, którzy mają problemy z matematyką.



 


 
 


 


 
 


 
 

 
 


 
 


 



 



 


   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (kl. 4e) –
prowadząc
a - mgr Mariola Gorbacz

W dniu 30.10.2018r. odbyły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ramach projektu unijnego, które rozpoczęły się od gry
„Ja mam …, kto ma…?” doskonalącej tabliczkę mnożenia. Uczniowie również dodawali i odejmowali w pamięci rozwiązując zadania ze strony
www.matzoo.pl. Następnie utrwalali wiadomości z zakresu systemu dziesiątkowego oraz porównywania liczb naturalnych. Zadania były dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. W celu urozmaicenia zajęć wykorzystano monitor interaktywny.