PROJEKT 2017‎ > ‎

ZAPYTANIA OFERTOWE i PRZETARGI


Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych

opublikowane: przez Grzegorz Gadomski

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni matematycznych, biologiczno-przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, geograficznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .

Szczegóły w załącznikach.

Informacja z otwarcia ofert

opublikowane: 22 lut 2018, 04:58 przez Grzegorz Gadomski

Dyrektor MDK w Mysłowicach ogłasza, w ramach zapytania ofertowego na zakup licencji dostępowej programu on-line w zakresie matematyki dla 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w latach szkolnych 2017/18, 2018/18 wpłynęła jedna oferta, złopżona przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z. o. o.

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe na zakup licencji on-line

opublikowane: 14 lut 2018, 03:59 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 14 lut 2018, 04:05 ]

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup licencji dostępowej programu on-line w zakresie matematyki dla 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w latach szkolnych 2017/18, 2018/18.
Szczegóły znajdują się w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa mebli..."

opublikowane: 8 lut 2018, 06:52 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 8 lut 2018, 06:53 ]

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach informuje, że do dnia 7 lutego 2018r. do godziny 15:00 wpłynęło 18 ofert. 17 ofert spełniało warunki stawiane przez Zamawiającego w zamówieniu ofertowym. Jedna oferta uznana została za nieważną ze względu na 60 dniowy okres realizacji dostawy.
Do realizacji zadania dostawy mebli w ramach projektu ,,Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych'' wybrana została oferta złożona przez firmę "METALBIT".

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Pytania i odpowiedzi do zapytania "Dostawa mebli ..."

opublikowane: 2 lut 2018, 00:37 przez Grzegorz Gadomski

Pytania:
  1. W załączniku nr 2 zapytania ofertowego na "dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach" ujęte zostały krzesła z zakresem regulacji 4-6.
    Jako, że jest to produkt niezgodny z normami dotyczącymi zasad doboru krzeseł w zależności od wzrostu użytkownika (nie zapewnia odpowiedniego rozmiaru siedziska) proszę o wskazanie prawidłowego dwustopniowego zakresu regulacji np. 5-6.
  2. Wskazany przez Zamawiającego został również termin realizacji zamówienia jako 40 dni kalendarzowych.
    Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie tego terminu do 55 dni roboczych.
    Termin 40 dni kalendarzowych nie jest możliwy do zapewnienia przy wskazanej ilości mebli oraz faktycznych terminach produkcji.

Odpowiedzi:
Ad 1. W załączniku nr 2 zapytania ofertowego na "dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach" wkradł się błąd, ujęte zostały krzesła z zakresem regulacji 4-6. a powinny być 5-6. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza krzesła w rozmiarze 5-6.
Ad 2. Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia : pozostaje 40 dni kalendarzowe.

Dostawa mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach

opublikowane: 29 sty 2018, 11:50 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 2 lut 2018, 00:39 ]


Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego zgodnie
z zasadą konkurencyjności na Dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

1-6 of 6