PROJEKT 2017‎ > ‎

ZAPYTANIA OFERTOWE i PRZETARGI


Zapytanie ofertowe na dostawę szaf do przechowywania odczynników chemicznych

opublikowane: 27 lut 2019, 05:36 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 14 mar 2019, 01:23 ]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf do przechowywania odczynników chemicznych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w projekcie "Wysokie Kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych.
Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

opublikowane: 4 sty 2019, 07:03 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 14 sty 2019, 12:11 ]

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na Dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Szczegóły zapytania dostępne są w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

opublikowane: 6 gru 2018, 12:22 przez Grzegorz Gadomski

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup licencji dostępowej programu online od 02.01.2019 r. do 31.08.2019 r. z zakresu matematyki
Szczegóły znajdują się w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert TIK (2)

opublikowane: 20 kwi 2018, 06:26 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 24 kwi 2018, 04:30 ]

Informacja z otwarcia ofert


Szanowni Państwo

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa sprzętu TIK  dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z późn. zm.), Zamawiający podaje następujące informacje:


  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: - 482.327,81 PLN brutto.

  2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta 1 – – KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, cena brutto: 408.183,79

Termin dostawy –10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta 2 – F.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa, cena brutto:  

440.477,74 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta 3 – Komputer 3000 Sp. z o.o.,  ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska, cena brutto: 543.607,11 PLN

Termin dostawy – 15 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 4 – CEZAR Cezary Machnio  i Piotr Gębka ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom, cena brutto: 421.401,75 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 5 – NBIT Sp. z o.o. , ul. Metalowców 13 a, 41-500 Chorzów, cena brutto: 427.625,54 PLN

Termin dostawy – 20 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 6 – F.H.U.  „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, cena brutto: 421.209,64 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 7 – EMATECH TRADE Sp. z o.o., ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, cena brutto: 404.856,65 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku poniżej.


Powtórzony przetarg na dostawę sprzętu TIK

opublikowane: 12 kwi 2018, 08:52 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 19 kwi 2018, 06:55 ]

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza powtórny przetarg na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych"

Szczegóły i odpowiedzi na pytania znajdują się w załącznikach.

Informacja o unieważnieniu przetargu

opublikowane: 5 kwi 2018, 23:41 przez Grzegorz Gadomski

Dotyczy: postępowania na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny)
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 3. kwietnia 2018 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach wpłynęło zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego. Po przeanalizowaniu całości zgromadzonej dokumentacji, ze względu na rozbieżności interpretacyjne
na zastosowanie stawki podatku VAT, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie zostaje unieważnione.

Informacja z otwarcia ofert geografia, biologia, fizyka

opublikowane: 23 mar 2018, 10:00 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 23 mar 2018, 10:04 ]

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni biologiczno-przyrodniczych, geograficznych i fizycznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej. 

Informacja z otwarcia ofert TIK

opublikowane: 20 mar 2018, 08:54 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 20 mar 2018, 08:55 ]

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych"

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

opublikowane: 16 mar 2018, 02:35 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 16 mar 2018, 02:37 ]

MDK ogłasza zamówienie dostawy pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni biologiczno - przyrodniczych, geograficznych, fizycznych.
Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

opublikowane: 13 mar 2018, 13:24 przez Grzegorz Gadomski

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza przetarg na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych"

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

1-10 of 17