Dostawa mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach

opublikowane: 29 sty 2018, 11:50 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 2 lut 2018, 00:39 ]

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego zgodnie
z zasadą konkurencyjności na Dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Szczegóły znajdują się w załącznikach.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
2 lut 2018, 00:37
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2018, 11:50
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2018, 11:50
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2018, 11:50
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2018, 11:50
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2018, 11:50
Ċ
Grzegorz Gadomski,
29 sty 2018, 11:50
Comments