Informacja o unieważnieniu przetargu

opublikowane: 5 kwi 2018, 23:41 przez Grzegorz Gadomski
Dotyczy: postępowania na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny)
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 3. kwietnia 2018 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach wpłynęło zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego. Po przeanalizowaniu całości zgromadzonej dokumentacji, ze względu na rozbieżności interpretacyjne
na zastosowanie stawki podatku VAT, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie zostaje unieważnione.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
5 kwi 2018, 23:41
Comments