Zapytanie ofertowe

opublikowane: 4 sty 2019, 07:03 przez Grzegorz Gadomski   [ zaktualizowane 14 sty 2019, 12:11 ]
Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na Dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .

Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Szczegóły zapytania dostępne są w załącznikach.
Ċ
Grzegorz Gadomski,
14 sty 2019, 12:10
ĉ
Grzegorz Gadomski,
4 sty 2019, 07:03
ĉ
Grzegorz Gadomski,
4 sty 2019, 07:03
ĉ
Grzegorz Gadomski,
4 sty 2019, 07:03
ĉ
Grzegorz Gadomski,
4 sty 2019, 07:03
ĉ
Grzegorz Gadomski,
4 sty 2019, 07:03
Ċ
Grzegorz Gadomski,
4 sty 2019, 07:03
Comments