G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – Program rozwojowy na lata 2013 –15”


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Tytuł projektu systemowego: „G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – program rozwojowy na lata 2013 – 2015”

Numer Projektu: POKL.09.01.02 – 24 – 085/13

Projektodawca: Gmina Miasto Mysłowice

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – program rozwojowy na lata 2013 – 2015”.

 2. Realizatorem projektu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach oraz Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich

 3. Okres realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

 4. Projekt jest realizowany tylko i wyłącznie pod warunkiem obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL zawartej pomiędzy Gminą Miastem Mysłowice a Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

 2. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem.

 3. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 4. Projekt – „G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – program rozwojowy na lata 2013 – 2015”.

 5. Wnioskodawca – Gmina Miasto Mysłowice

 6. Realizator projektu – Młodzieżowy Dom Kultury oraz Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich.

 7. G2 – Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich.

 8. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy

 9. UE – Unia Europejska


§ 3

Kryteria rekrutacyjne

 1. Kryteriami formalnymi do wzięcia udziału w projekcie dla beneficjenta ostatecznego są:

 • zamieszkanie na terenie województwa śląskiego,

 • status ucznia szkoły realizującej projekt G2.

 1. Złożenie kompletnego zgłoszenia do udziału w projekcie w ustalonych terminach rekrutacji.

 2. Przy kwalifikowaniu do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych pierwszoplanowym kryterium preferencyjnym jest ocena uzyskana z przedmiotu za ostatni semestr a w przypadku uczniów klas pierwszych wynik testów diagnozujących.

 3. Na zajęcia Szkolnego Klubu Kariery kwalifikowani są uczniowie kl. I - III gimnazjum a kryterium dodatkowe stanowi kolejność zgłoszeń.

 4. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kwalifikowani są uczniowie ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, dodatkowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

 5. Na zajęcia poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego kwalifikowani są uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym a dodatkowym kryterium jest kolejność zgłoszeń.

 6. Jeden/-na uczeń/-nnica może wziąć udział w kilku zajęciach.


§ 4

Rekrutacja

 1. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas I – III Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich, zdiagnozowanych pod kątem zaproponowanych zajęć.

 2. Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2014-2015 w godzinach pozalekcyjnych (od poniedziałku do soboty).

 3. Termin rekrutacji uczniów do poszczególnych zajęć ustala się na wrzesień 2014 oraz w przypadkach uzasadnionych rekrutację przeprowadzi się w dodatkowych terminach w trakcie realizacji projektu.

 4. Organizuje się w szkole spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, celem poinformowania o potrzebach edukacyjnych dzieci i możliwości udziału w projekcie. Informację można przekazać również w trakcie szkolnych konsultacji/ wywiadówek.

 5. Dyrektor MDK powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni składają formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

 7. Komisja rekrutacyjna sporządza listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie oraz listę rezerwową.

 8. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości uczniom i uczennicom list osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie oraz list rezerwowych.

 9. Udział uczestnika/uczestniczki w Projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu).

 10. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony będzie równy dostęp uczniów obu płci.

 11. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia/uczennicy z udziału w Projekcie Koordynator projektu podejmuje decyzję o uzupełnieniu grupy realizującej zadania, wykorzystując listę rezerwową.


§ 5

Obowiązki i prawa uczestników projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego

 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest w szczególności do uczestnictwa w minimum 80 % godzin zajęć, na które się zakwalifikował. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych, tj. w szczególności w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym zaświadczeniem uprawnionego podmiotu.

 2. Uczestnik ma obowiązek udziału w testach/ ankietach sprawdzających, a także innych badaniach ewaluacyjnych dotyczących Projektu. .

 3. Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji Projektu.

 4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,

 • złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

 • udzielania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2 wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie,

 • bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w Projekcie,

 • udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i zachowaniu swojego dziecka.

 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do zgłaszania uwag i ocen prowadzonych zajęć Koordynatorowi projektu.

§ 6

Zasady przerwania udziału w Projekcie

 1. Uczestnik projektu może przerwać udział w Projekcie w trakcie jego realizacji z ważnych powodów. Rodzic/opiekun prawny ucznia o przerwaniu uczestnictwa powinien poinformować Koordynatora projektu w formie pisemnej z uwzględnieniem przyczyn rezygnacji oraz stosownymi dokumentami np. zaświadczeniem wystawionym przez podmioty odpowiedzialne.

 2. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w projekcie może skutkować konsekwencjami finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Projektodawcę na realizację wsparcia na rzecz danego Uczestnika.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Projektodawca może zobowiązać Uczestnika do zwrotu kosztów uznanych za niekwalifikowane poniesionych w związku z jego dotychczasowym uczestnictwem w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać Koordynatorowi projektu.

 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mdk.edu.pl oraz www.gimnazjum2myslowice.pl.

 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
9 wrz 2014, 11:42
ĉ
Grzegorz Gadomski,
9 wrz 2014, 11:43
ĉ
Grzegorz Gadomski,
9 wrz 2014, 11:43
ĉ
Grzegorz Gadomski,
9 wrz 2014, 11:43