"G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji - Program rozwojowy na lata 2013-15"
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych.
 
 
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 166 uczniów i uczennic z G2 w Mysłowicach poprzez rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia do 2015 roku. Okres realizacji projektu maj 2014 - czerwiec 2015.
Projekt adresowany jest do 166 uczniów kl. I-III G2 w Mysłowicach, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W poszczególnych zajęciach wezmą udział uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy. Uczestnicy projektu skorzystają z zajęć grupowych i indywidualnych w ramach Szkolnego Klubu Kariery(SzKK). Będą mogli również skorzystać z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego.