Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI


§1 

ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Konkursu Ortograficznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z terenu Mysłowic.

 3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mdk.edu.pl/

§ 2

CELE KONKURSU
 1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.

 2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.

 4. Integrowanie środowiska lokalnego.

§ 3

ZAKRES WYMAGAŃ

Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.

Zakres merytoryczny:

pisownia wyrazów z „ó” i „u”

pisownia wyrazów z „rz” i „ż”

pisownia wyrazów z „ch” i „h”

pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”

pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy

pisownia cząstki „by”

pisownia wielkich i małych liter

pisownia – i, - j, - ii, – ji w zakończeniach rzeczowników w Dopełniaczu i Miejscowniku
stosowanie zasad interpunkcji

stosowanie zasad interpunkcji


§ 4


PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Mysłowic.

 2. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 6 kwietnia 2016 r. poprzez rejestrację na stronie www.mdk.edu.pl lub bezpośrednio przesyłając kartę zgłoszenia (załącznik 1)

Młodzieżowy Dom Kultury
41 - 400 Mysłowice
ul. Powstańców 6
tel. / fax 32-2222-545 .
 1. Konkurs odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016r. o godzinie 9:00 w auli Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Powstańców 6 w Mysłowicach.

 2. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie osoby.

 3. Zadania konkursowe składają się z dwóch części: dyktanda słuchowego oraz zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii oraz interpunkcji języka polskiego.

 4. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach.

 5. O terminie uroczystości wręczenia nagród MDK powiadomi uczestników w dniu konkursu.

 6. Laureat Konkursu Ortograficznego otrzyma nagrodę oraz tytuł Mistrza Ortografii.

 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Ċ
Grzegorz Gadomski,
9 mar 2016, 07:43
Ċ
Grzegorz Gadomski,
9 mar 2016, 07:34
Ċ
Grzegorz Gadomski,
9 mar 2016, 07:41
Comments