SORE‎ > ‎

Artykuły promocyjne - wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie pakietu biurowego z nadrukiem z logo” w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół

W dniu 15.grudnia 2014 roku została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 3, złożona przez AC POKALE Adam Czamberg, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 135.

Wybrana oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, a poprzez uzyskanie największej liczby punktów w związku z najniższą ceną (brutto) jest najkorzystniejsza.

Poniższa tabela przedstawia wyniki punktowe złożonych ofert, przy jedynym kryterium najniższa cena:


Lp.

Wykonawca

Ilość

Cena brutto za pakiet.

Ocena ofert

1.

Firma Handlowo-Usługowa „LIGRAF”

1

49,50

91,92

2.

Pracownia Reklamy i Projektów „KRESKA” Piotr Waźbiński

1

49,50

91,92

3.

AC POKALE Adam Czamberg

1

45,50

100,00Joanna Karczewska

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury