Ogłoszenie o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Catering dla uczestników projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice", realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury. Zamówienie dotyczy wspomagania 16 szkół i przedszkoli z terenu miasta Mysłowice. Projekt realizowany w ramach PO KL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na usługę nr 11/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w  myśl art. 139 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przechowuje: Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.