Ogłoszenie o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, konsultacje realizowane w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz funkcjonowania Sieci Współpracy i Samokształcenia) dla uczestników projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury. Zamówienie dotyczy wspomagania 16 szkół i przedszkoli z terenu miasta Mysłowice. Projekt realizowany w ramach POKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na usługę nr 1/2014 z dnia 24.02.2014 r. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach odostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Przechowuje: Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice.