SORE‎ > ‎

Wybór oferty

Mysłowice, dn. 22.11.2013 r.MDK.092.4.2013


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup towarów i usług promocyjnych” z dnia 4 listopada 2013 r. w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 22 listopada 2013 roku została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 3, złożona przez AC 1991 POKALE Adam Czamberg, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 135. Cena wybranej oferty na część I wyniosła 2.875,90 PLN, a na część II wyniosła 19.391,85 PLN.

Wybrana oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, a poprzez uzyskanie największej liczby punktów w związku z najniższą ceną (brutto) jest najkorzystniejsza.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostały złożone następujące oferty:

  1. F.H.U. LIGRAF, 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska 19 – oferta uzyskała 83,90 pkt.;

  2. Pracownia Reklamy i Projektów „KRESKA” Piotr Waźbiński, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 15/9 – oferta uzyskała 95,10 pkt.;

  3. AC POKALE – Adam Czamberg, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 135 – oferta uzyskała 100,00 pkt.Joanna Karczewska

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury


Comments