Adres e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl

METRYCZKA

RODZAJ OPERACJI:
Nowy dokument.

LOKALIZACJA:

MDK.31.1.2014 – Realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, konsultacje realizowane w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz funkcjonowania Sieci Współpracy i Samokształcenia) dla uczestników projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5.

TYTUŁ DOKUMENTU:

MDK.31.1.2014 – Realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, konsultacje realizowane w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz funkcjonowania Sieci Współpracy i Samokształcenia) dla uczestników projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5.

TREŚĆ INFORMACJI:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (warsztaty, szkolenia, konsultacje realizowane w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz funkcjonowania Sieci Współpracy i Samokształcenia) dla uczestników projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5.

  • nr sprawy jak wyżej, 1) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PRO EDUCO ul. Smugowa 58, 40-750 Katowice;
    Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, a poprzez uzyskanie największej liczby punktów w związku z najniższą ceną (brutto) jest najkorzystniejsza.

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

  • oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań; – uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 67,35 pkt.;
  • oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice; uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 82,50 pkt.;
  • oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli PRO EDUCO ul. Smugowa 58, 40-750 Katowice; uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 100,00 pkt.;
  • oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckie Centrum Edukacyjne „EDUKATOR” ul. Zielonogórska 51/26, 41-218 Sosnowiec oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LIDER ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie; uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 76,15 pkt.;
  • oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę: MEGA CENTRUM ROZWOJU Sławomir Galiński ul. Narutowicza 7A, 41-933 Bytom; uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 71,22 pkt.;
  • oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice; uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 76,15 pkt.;
  • oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę: SOKRATES GRUPA EDUKACYJNO - SZKOLENIOWA ul. Dworcowa 16, 41-902 Bytom; uzyskała w jedynym kryterium cena (brutto): 76,15 pkt..

ZAŁĄCZNIKI:

Nie ma.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSOBA WYTWARZAJĄCA INFORMACJE / REDAKTOR: …...................................
DATA WYTWORZENIA INFORMACJI: 24.02.2014 r.

DATA WAŻNOŚCI / OBOWIĄZYWANIA: do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚĆ INFORMACJI: Krystyna Protasewicz, Hanna Tabor

Ċ
Grzegorz Gadomski,
24 lut 2014, 04:35