REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z ELEMENTAMI EKOLOGII


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

2. W konkursie może wziąć udział tylko 2 uczniów z każdej szkoły.

3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 24.11.2022 r. ( CZWARTEK ) o godzinie 10.00 w siedzibie MDK-u w Mysłowicach,
ul Mikołowska 3.

5. Czas trwania konkursu – 45 minut.

6. Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie MDK-u.

7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu, pobytu i powrotu z MDK-u odpowiada nauczyciel oddelegowany przez dyrektora szkoły.

8. Cele konkursu:

• Rozwijanie matematycznych i ekologicznych zainteresowań uczniów.

• Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

• Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

9. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

• W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.

• Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie zadań konkursowych, ocenienie ich rozwiązań oraz wyłonienie laureatów konkursu.

• W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.

• Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

10. Podstawę i zakres konkursu stanowią treści podstawy programowej z matematyki w wersji wykraczającej i obejmować będą:

• Myślenie matematyczne.

• Korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym.

• Prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych.

• Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.

• Wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody.

• Dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.

11. Zgłoszenia należy kierować do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3 do 18.11.2022 r. lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl

12. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

13. Dodatkowe informację można otrzymać od organizatorów konkursu:


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Urszula Janusz

Aleksandra Sarna