Polacy w historii krajów anglojęzycznych
Konkurs na komiks

Regulamin konkursu


  1. Cele konkursu:

   • promowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii krajów angielskiego obszaru językowego;

   • zachęcanie do twórczej aktywności;

   • rozwijanie u dzieci i młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi;

   • łączenie umiejętności językowych i plastycznych.

  2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

   • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

   • uczniowie klas szkół ponadpodstawowych

  3. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

   • każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w formie komiksu;

   • praca konkursowa powinna zostać wykonana odręcznie, w formacie A3 lub A4;

   • komiks musi zawierać minimum 10 rysunków – scen inspirowanych historią krajów anglojęzycznych i rolą Polaków w tworzeniu ich dziejów;

   • zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie komiksu prezentującego Polaków i ich wpływu na tworzenie historii krajów angielskiego obszaru językowego;

   • w komiksie należy użyć języka polskiego i przynajmniej 5 zdań w języku angielskim:

   • praca powinna być wykonana przez jednego autora;

   • technika wykonania prac dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka);

   • praca musi być oryginalna (stworzona własnoręcznie przez uczestnika konkursu); w przypadku popełnienia plagiatu przez uczestnika (dostarczenia już istniejącego komiksu i podpisania go swoim nazwiskiem) komiks nie zostanie dopuszczony do konkursu.

    Praca powinna na odwrocie posiadać czytelnie napisany jej tytuł oraz dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły z dokładnym adresem, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna. Do przesyłki z pracami musi zostać dołączona karta zgłoszeń z danymi. Prace ze szkół, które nie załączą wypełnionego formularza nie wezmą udziału w konkursie.

  4. Pracę należy przesłać do 31.03.2022 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach ul. Mikołowska 3.

  5. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez organizatora konkursu. W trakcie oceny brane będą pod uwagę w szczególności: interpretacja tematu, ciekawe przedstawienie tematu; umiejętności plastyczne; umiejętności językowe; indywidualny charakter pracy; ogólny wyraz artystyczny. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

  6. Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich prac dostarczonych na konkurs, przyzna trzy nagrody (I, II i III miejsce) w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach obrad oraz zaproszeni do odebrania dyplomów wraz z nagrodami osobiście.

  7. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osobę uczestniczącą i jej opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./

  8. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.

  9. Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej . Organizator zastrzega sobie również prawo do udostępnienia prac konkursowych do jednorazowej emisji sponsorowi bądź patronowi medialnemu konkursu, w formie druku lub publikacji w Internecie.

  10. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.


Przypominamy!
KOMIKS – historia, fabuła wyrażona ciągiem następujących po sobie rysunków, uzupełnionych krótkimi podpisami (często w formie tzw. dymków
w polu rysunków). (Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996)