DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie

w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk.edu.pl

Rok publikacji strony internetowej: 2021

Rok istotnych zmian: 2021

Dane teleadresowe jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

Mysłowice ul. Mikołowska 3

41-400 Mysłowice

Tel.: 32 222 25 45

e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

POWODY WYŁĄCZENIA:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • administrator/redaktor dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

brak

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 30.04.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Myslowicach

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

e-mail: sekretariat@mdk.edu.pl

telefon: 32 222 25 45

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku liceum, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
   Osoby niepełnosprawne mogą również wejść od strony ulicy Mickiewicza 6, gdzie znajduje się winda z systemem informacji dźwiękowej.

  2. Na terenie przyszkolnym znajduje się teren, na którym można zaparkować samochód.

  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz dyrektor szkoły.

  4. Budynek jest wielopoziomowy, posiada jedną windę oraz toaletę dla niepełnosprawnych w części gdzie znajduje się sekretariat oraz dwie pracownie MDK (informatyczna i ogólna). Nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarze oraz schody.
   W głównym budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.