Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

"Wizja"


  1. Młodzieżowy Dom Kultury jest instytucją spełniającą ważną rolę oświatowo - wychowawczą w środowisku dzieci i młodzieży Mysłowic:

   • tworzenie kół zainteresowań, zespołów zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska

   • ciągłe staranie się o to, aby koła miały różny charakter, rodzaj, zaspokajały wszelkie zainteresowania wychowanków

   • plany pracy placówki, kół są odzwierciedleniem potrzeb wychowanków, potrzeb lokalnych i trendów ogólnych w programach nauczania i również w organizacji (zmianach całego systemu edukacji)

   • wszystkie przygotowane przez nas imprezy masowe (przeglądy, konkursy, turnieje, wystawy itp.) utrzymują stale swój dobry poziom organizacyjny, zataczają coraz szerszy krąg ich uczestników, zainteresowanych dzieci i wychowawców. Udział w nich jest jak najbardziej spontaniczny, jak najmniej sformalizowany.

   • organizowane przez naszą placówkę różne formy letniego i zimowego wypoczynku są zawsze bezpłatne, skierowane głównie do dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej są atrakcyjne, ciekawe, dają możliwość pozytywnego, wychowawczego oddziaływania na wychowanków.

   • docieramy naszymi propozycjami do tzw. młodzieży trudnej, zapraszając ich do udziału w kołach zainteresowań, tworząc dla nich specjalne formy pracy i zajęć.

  2. Młodzieżowy Dom Kultury obejmuje swoim działaniem szeroki krąg mysłowickich dzieci, młodzieży, a także uczestników innych miast ościennych. Dzieci przychodzą do nas licznie bo:

   • zaspakajamy ich zainteresowania ciekawą, szeroką ofertą programową

   • miła, przyjacielska atmosfera, panująca w placówce, zachęca ich do systematycznego odwiedzania nas

   • mają dobry, partnerski kontakt z nauczycielami

   • zajęcia są w większości bezpłatne; dostarczamy im pomocy, materiałów, z których mogą korzystać podczas pracy w kołach

   • metody, formy pracy są ciekawe, stale zmieniane, unowocześniane;

   • dajemy im możliwość pokazywania swoich osiągnięć na szerokim forum (konkursy, przeglądy, imprezy, koncerty, przedstawienia dla rodziców, kolegów, innych dzieci).

  3. Baza, wyposażenie placówki są nowoczesne zadbane, pomagają we właściwym realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych:

   • wszystkie pracownie są wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne

   • pracownia komputerowa stale unowocześnia swój sprzęt, dostosowuje go do aktualnych potrzeb „rynku informatycznego"

   • systematycznie, stale wzbogacany księgozbiór stanowi pomoc zarówno dla instruktorów, jak i wychowanków

   • nasze sale zajęć, pracownie są funkcjonalne i estetyczne, czyste, jasne, systematycznie remontowane, malowane

   • otoczenie budynku przybiera właściwą formę (uporządkowane, wybrukowane lub wyasfaltowane zieleńce, wykonane ogrodzenie i brama wejściowa do bocznej części podwórza) - meble wygodne, estetyczne, planowo wymienione w każdym pomieszczeniu krzesła

  4. Młodzieżowy Dom Kultury aktywnie, twórczo współpracuje ze środowiskiem lokalnym, stale tworzy swoją tradycję, odpowiednio promuje swoją działalność:

   • trwa stała współpraca ze wszystkimi szkołami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, poprzez: przesyłanie dokładnych informacji dot. oferty programowej, zapraszanie do udziału w konkursach, przeglądach, wystawach itp.

   • stosowanie właściwego systemu nagradzania (dyplomy, nagrody dla dzieci, podziękowania dla szkół i nauczycieli)

   • tworzenie kół filialnych w szkołach na terenie całego miasta

   • współorganizowanie imprez wraz z innymi instytucjami i systematyczna współpraca, informowanie o działalności placówki: - Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Rady Miasta (odpowiednie komisje)

   • utrzymywanie istniejących i tworzenie nowych tradycji MDK, wpływających na pozytywny obraz placówki w środowisku lokalnym;

   • działają stałe, ciekawe koła zajęć, imprezy masowe odbywają się cyklicznie, otoczenie jest już do nich przyzwyczajone, wie, że dana impreza odbywa się w danym terminie, zna jej regulamin

   • placówka ma swoje logo - „znaczek firmowy”, który jest powszechnie rozpoznawalny.


"Misja"


Istniejemy już od 1979 roku. Jesteśmy aktualnie jedną z niewielu placówek wychowania pozaszkolnego w Centrum Mysłowic. Nasza działalność skierowana jest do dzieci i młodzieży w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i potrzebach.

Główne cele naszej placówki:

 1. dbanie o wszechstronny rozwój naszych wychowanków

 2. rozwijanie w wychowankach dociekliwości poznawczej, kreatywności, świadomości z użyteczności zdobytych wiadomości i umiejętności

 3. pomoc w ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań, umiejętności

 4. organizowanie ciekawych, jak najbardziej różnorodnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego od nauki

 5. zwracanie uwagi wychowanków na podstawowe wartości w życiu człowieka: koleżeństwo, uczciwość, szacunek dla innych, tolerancja, patriotyzm itp.


Naszym wychowankom oferujemy:

 1. Możliwości pogłębiania i poszerzania wiedzy wykraczającej poza programy szkolne, ale także pomoc w nauce, w samodzielnym docieraniu do wiedzy.

 2. Pomoc w rozwijaniu zamiłowań i uzdolnień w różnych dziedzinach (nauce, kulturze, sztuce, technice)

 3. Możliwość podnoszenia sprawności fizycznej „rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku”

 4. Szansę rozwoju twórczych uzdolnień i talentów artystycznych w różnych domenach (muzyka, plastyka, taniec itp.)

 5. Okazję do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta, regionu, kraju.


Nasze atuty to:

 1. różnorodność i duża liczba kół zainteresowań

 2. łatwy dostęp do udziału w naszych zajęciach - udział w 80 % kół jest bezpłatny; z naszą ofertą programową docieramy do wszystkich szkół, wszystkich dzielnic naszego miasta

 3. programy, plany pracy kół są ciekawe, dostosowane do potrzeb i wymagań naszych wychowanków, stosujemy różne, interesujące formy pracy z dziećmi i młodzieżą.

 4. dysponujemy nowoczesną, solidną bazą dydaktyczną

  • pracownie: komputerowa (po 10 stanowisk)
   plastyczne
   modelarska
   muzyczne
   są dobrze wyposażone

  • ciekawy, przydatny w działalności księgozbiór

 1. dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, życzliwie nastawiona na potrzeby edukacyjne i wychowawcze

 2. miła, serdeczna atmosfera podczas zajęć stałych i okazjonalnych


Jesteśmy placówką, która umożliwia zdobywanie:

 1. wiedzy z różnych dziedzin

 2. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

 3. umiejętność wiązania teorii z praktyką

 4. umiejętność samodzielnego rozwijania zainteresowań

 5. umiejętność poszukiwania i wykorzystywania zdobytych informacji.


Jesteśmy także organizatorami


konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów, wystaw, przedstawień, w których uczestniczą dzieci i młodzież z całego naszego miasta. Wiele z nich stało się już tradycja, forum kulturalno-oświatowym, miejscem gdzie można się zaprezentować, wymienić poglądy, doświadczenia.

Imprezy te doceniane są zarówno przez dzieci, jak i ich nauczycieli i rodziców.

Staramy się utrzymywać systematyczny kontakt z innymi samorządowymi instytucjami kulturalno-oświatowymi na terenie miasta, dzięki temu jesteśmy zorientowani w tym co aktualnie dzieje się wokół nas, nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w inicjatywach innych placówek.


Jesteśmy otwarci na wszelkie „nowości” w życiu oświatowym, kulturalnym, funkcjonowania naszego miasta, kraju.


W najbliższej przyszłości

będziemy dokładać wszelkich starań, aby nasza placówka stała się jeszcze bardziej:

 1. nowoczesną (baza, programy, metody pracy)

 2. otwartą na zmiany w systemie oświaty

 3. rejestrującą wszelkie przemiany w życiu społecznym, kulturalnym, w nauce

 4. dostępna, przydatna w środowisku mysłowickich dzieci i młodzieży - inspirującą młode pokolenie do rozwijania postawy twórczej wobec życiowych problemów

 5. przyjaznym miejscem spotkań, wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić.


Nasza dewiza to:


"Najlepszy nauczyciel to taki, który pomoże ci

zrobić coś, czego nie umiałbyś zrobić sam, ale nie

zrobi tego za ciebie"