MODEL WYCHOWANKA

MDK W MYSŁOWICACH


ABY SPROSTAĆ WYMAGANIOM STAWIANYM PRZEZ ŚWIAT WSPÓŁCZESNY

NASZ WYCHOWANEK :

 • pogłębia wiedzę i umiejętności, rozwija zainteresowania i pasje, dzięki którym będzie zdolny do twórczego rozwiązywania problemów,

 • właściwie planuje własną pracę, spędza wolny czas w sposób pożyteczny, bezpieczny i wartościowy,

 • mając poczucie własnej wartości, realizuje plany i marzenia życiowe
  z wiarą we własne siły i możliwości, cieszy się z sukcesów i akceptuje porażki,

 • w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych podejmuje przemyślane decyzje i dojrzale przyjmuje ich konsekwencje,

 • zna i respektuje prawa swoje i drugiego człowieka, przejawia aktywną postawę wobec zła, wrażliwy i uczciwy, umiejętnie korzysta z własnej wolności,

 • kształci umiejętność komunikowania się i budowania właściwych relacji
  z innymi ludźmi, prezentowania i obrony własnego stanowiska,
  z zachowaniem postawy tolerancji wobec odmienności,

 • krytycznie ocenia, selekcjonuje i porządkuje zdobywane z różnych źródeł informacje, świadomie korzysta z dóbr kultury i techniki, określa się zarówno w kategoriach kultury narodowej, jak i europejskiej.