Zapytanie ofertowe na dostawę szaf do przechowywania odczynników chemicznych

opublikowane: 27 lut 2019, 14:36 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 14 mar 2019, 09:23 ]

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf do przechowywania odczynników chemicznych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w projekcie "Wysokie Kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki: Zapytanie ofertowe.pdf Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc Załącznik nr 2 Szczegółowy opis sprzętu.doc Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.doc Załącznik nr 4 Wykaz szkół.doc Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.doc informacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe

opublikowane: 4 sty 2019, 16:03 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 14 sty 2019, 21:11 ]

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert na Dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .


Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.


Szczegóły zapytania dostępne są w załącznikach.

Załączniki: Informacja z otwarcia ofert.pdf Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc Załącznik nr 2 Szczegółowy opis sprzętu.doc Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.doc Załącznik nr 4 Wykaz szkół.doc Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc zapytanie ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe

opublikowane: 6 gru 2018, 21:22 przez Grzegorz Gadomski

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup licencji dostępowej programu online od 02.01.2019 r. do 31.08.2019 r. z zakresu matematyki

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki: opis zamówienia.pdf zapytanie ofertowe.pdf

Informacja z otwarcia ofert TIK (2)

opublikowane: 20 kwi 2018, 15:26 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 24 kwi 2018, 13:30 ]

Informacja z otwarcia ofert


Szanowni Państwo

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z późn. zm.), Zamawiający podaje następujące informacje:


  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: - 482.327,81 PLN brutto.

  2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie:

Oferta 1 – – KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, cena brutto: 408.183,79

Termin dostawy –10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta 2 – F.H.U. „Diament” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa, cena brutto:

440.477,74 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni

Oferta 3 – Komputer 3000 Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska, cena brutto: 543.607,11 PLN

Termin dostawy – 15 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 4 – CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka ul. Wolność 8/4, 26-600 Radom, cena brutto: 421.401,75 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 5 – NBIT Sp. z o.o. , ul. Metalowców 13 a, 41-500 Chorzów, cena brutto: 427.625,54 PLN

Termin dostawy – 20 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 6 – F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice, cena brutto: 421.209,64 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;

Oferta 7 – EMATECH TRADE Sp. z o.o., ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, cena brutto: 404.856,65 PLN

Termin dostawy – 10 dni

Termin płatności faktury – 30 dni;Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku poniżej.


Załączniki: Informacja z otwarcia ofert.pdf Załącznik nr 4 do SIWZ.doc informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf zawarcie umowy TIK.pdf

Powtórzony przetarg na dostawę sprzętu TIK

opublikowane: 12 kwi 2018, 17:52 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 19 kwi 2018, 15:55 ]

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza powtórny przetarg na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych"


Szczegóły i odpowiedzi na pytania znajdują się w załącznikach.

Załączniki: Formularz ofertowy załącznik nr 1 do siwz.pdf Ogłoszenie nr 543686.pdf Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do siwz.pdf Projekt umowy załącznik nr 6 do siwz.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf Wykaz szkół załącznik nr 7 do siwz.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta.doc Załączniki od 2 do 4 do SIWZ.doc cpubenchmark.pdf odpowiedzi na zadane pytania.pdf

Informacja o unieważnieniu przetargu

opublikowane: 6 kwi 2018, 08:41 przez Grzegorz Gadomski

Dotyczy: postępowania na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa

efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”


Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 3. kwietnia 2018 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach wpłynęło zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego. Po przeanalizowaniu całości zgromadzonej dokumentacji, ze względu na rozbieżności interpretacyjne

na zastosowanie stawki podatku VAT, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniki: Informacja o uniewaznieniu postępowania -.pdf

Informacja z otwarcia ofert geografia, biologia, fizyka

opublikowane: 23 mar 2018, 18:00 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 23 mar 2018, 18:04 ]

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni biologiczno-przyrodniczych, geograficznych i fizycznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".


Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

Załączniki: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf informacja o zawarciu umów.pdf informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert TIK

opublikowane: 20 mar 2018, 16:54 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 20 mar 2018, 16:55 ]

Informacja z otwarcia ofert dotyczących przetargu na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych"


Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki: Informacja o uniewaznieniu postępowania -.pdf Informacja z otwarcia ofert TIK.pdf wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzetu TIK.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

opublikowane: 16 mar 2018, 10:35 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 16 mar 2018, 10:37 ]

MDK ogłasza zamówienie dostawy pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni biologiczno - przyrodniczych, geograficznych, fizycznych.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki: Odpowiedź na zapytanie.pdf Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf Załącznik nr 5 do siwz - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.pdf Załącznik nr 6 projekt umowy.pdf Załącznik nr 7 - Wykaz szkół z telefonami.pdf Załączniki od nr 2 -do nr 4 do siwz.doc ogłoszenie 15.03.2018.pdf specyfikacja cz. 1.pdf specyfikacja cz. 2.pdf

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

opublikowane: 13 mar 2018, 21:24 przez Grzegorz Gadomski

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza przetarg na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych"


Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki: Ogłoszenie przetargu.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf Załącznik nr 1 Oferta.pdf Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta.doc Załącznik nr 5 do siwz opis przedmiotu zamówienia.pdf Załącznik nr 6 Projekt umowy sprzęt TIK.pdf Załącznik nr 7 do SIWZ (Wykaz szkół).pdf Załączniki od 2 do 4 do SIWZ.doc pytania i odpowiedzi.pdf

Otwarcie ofert na dostawę pomocy dydaktycznych

opublikowane: 5 mar 2018, 17:23 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 5 mar 2018, 18:36 ]

5 marca 2018 r. otwarto oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn."Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni matematycznych, biologiczno-przyrodniczych, geograficznych, fizycznych,chemicznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych".


Szczegóły w załączniku.

Załączniki: Unieważnienie postępowania.pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf informacja o zawarciu umów 15 marca 2018.pdf informacja z otwarcia ofert.pdf pomoce do_chemi-wybór_kontrachenta.pdf

Przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych

opublikowane: 23 lut 2018, 14:40 przez Grzegorz Gadomski

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni matematycznych, biologiczno-przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, geograficznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .


Szczegóły w załącznikach.

Załączniki: Część 6 Tablice i akcesoria.pdf Oferta Załącznik nr 1 SIWZ.pdf Ogłoszenie biuletyn.pdf Wykaz szkół załącznik nr 7 do SIWZ.pdf Załącznik nr 5 -Opis przedmiotu zamówienia - części od 1 do 6.pdf Załącznik nr 6 doSIWZ(umowa).pdf Załączniki od 2 do 4 do SIWZ.doc specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert

opublikowane: 22 lut 2018, 13:58 przez Grzegorz Gadomski

Dyrektor MDK w Mysłowicach ogłasza, w ramach zapytania ofertowego na zakup licencji dostępowej programu on-line w zakresie matematyki dla 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w latach szkolnych 2017/18, 2018/18 wpłynęła jedna oferta, złopżona przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z. o. o.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki: wynik.pdf

Zapytanie ofertowe na zakup licencji on-line

opublikowane: 14 lut 2018, 12:59 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 14 lut 2018, 13:05 ]

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup licencji dostępowej programu on-line w zakresie matematyki dla 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w latach szkolnych 2017/18, 2018/18.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki: odpowiedź na zapytanie ofertowe.pdf zapytanie oferetowe 2.pdf

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa mebli..."

opublikowane: 8 lut 2018, 15:52 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 8 lut 2018, 15:53 ]

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach informuje, że do dnia 7 lutego 2018r. do godziny 15:00 wpłynęło 18 ofert. 17 ofert spełniało warunki stawiane przez Zamawiającego w zamówieniu ofertowym. Jedna oferta uznana została za nieważną ze względu na 60 dniowy okres realizacji dostawy.

Do realizacji zadania dostawy mebli w ramach projektu ,,Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych'' wybrana została oferta złożona przez firmę "METALBIT".


Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki: informacja z otwarcia ofert.pdf

Pytania i odpowiedzi do zapytania "Dostawa mebli ..."

opublikowane: 2 lut 2018, 09:37 przez Grzegorz Gadomski

Pytania:

  1. W załączniku nr 2 zapytania ofertowego na "dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach" ujęte zostały krzesła z zakresem regulacji 4-6.
    Jako, że jest to produkt niezgodny z normami dotyczącymi zasad doboru krzeseł w zależności od wzrostu użytkownika (nie zapewnia odpowiedniego rozmiaru siedziska) proszę o wskazanie prawidłowego dwustopniowego zakresu regulacji np. 5-6.

  2. Wskazany przez Zamawiającego został również termin realizacji zamówienia jako 40 dni kalendarzowych.
    Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje wydłużenie tego terminu do 55 dni roboczych.
    Termin 40 dni kalendarzowych nie jest możliwy do zapewnienia przy wskazanej ilości mebli oraz faktycznych terminach produkcji.


Odpowiedzi:

Ad 1. W załączniku nr 2 zapytania ofertowego na "dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach" wkradł się błąd, ujęte zostały krzesła z zakresem regulacji 4-6. a powinny być 5-6. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza krzesła w rozmiarze 5-6.

Ad 2. Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia : pozostaje 40 dni kalendarzowe.

Załączniki: Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.pdf

Dostawa mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach

opublikowane: 29 sty 2018, 20:50 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 2 lut 2018, 09:39 ]


Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30.000 euro netto oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego zgodnie

z zasadą konkurencyjności na Dostawę mebli szkolnych do 14 szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” .


Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs


Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki: Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego.pdf Zapytanie ofertowe.pdf Załącznik nr 1.pdf Załącznik nr 2.pdf Załącznik nr 3.pdf Załącznik nr 4.pdf Załącznik nr 5.pdf