REGULAMIN X MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z ELEMENTAMI EKOLOGII


    1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

    2. W konkursie może wziąć udział tylko 2 uczniów z każdej szkoły.

    3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 i  Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.

    4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 24.11.2022 r. ( CZWARTEK ) o godzinie 10.00 w siedzibie MDK-u w Mysłowicach,
ul Mikołowska 3.

    5. Czas trwania konkursu – 45 minut.

    6. Wyniki konkursu, wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w dniu konkursu w siedzibie MDK-u.

    7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu, pobytu i powrotu z MDK-u odpowiada nauczyciel oddelegowany przez dyrektora szkoły.

    8. Cele konkursu:

    • Rozwijanie matematycznych i ekologicznych  zainteresowań uczniów.

    • Stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

    • Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

    9. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.

    • W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.

    • Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie zadań konkursowych, ocenienie ich rozwiązań oraz wyłonienie laureatów konkursu.

    • W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.

    • Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

    10. Podstawę i zakres konkursu stanowią treści podstawy programowej z matematyki w wersji wykraczającej i obejmować będą:

    • Myślenie matematyczne.

    • Korzystanie z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym.

    • Prowadzenie elementarnych rozumowań matematycznych.

    • Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.

    • Wykorzystanie wiedzy do opisywania zjawisk przyrody.

    • Dostrzeganie wzajemnych zależności człowieka i środowiska przyrodniczego.

    11. Zgłoszenia należy kierować do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach, ul. Mikołowska 3 do 18.11.2022 r. lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.edu.pl

    12. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

    13. Dodatkowe informację można otrzymać od organizatorów konkursu: 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Urszula Janusz

Aleksandra Sarna