ZOSTAŃ PREZYDENTEM MYSŁOWIC”

Stuletnia fala zmian”

Regulamin konkursu


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorami konkursu „Zostań Prezydentem Mysłowic”, zwanego dalej konkursem, są:

zwani dalej organizatorami.

1.2. Celem konkursu jest wzbudzanie wśród młodzieży chęci zdobywania i poszerzania wiedzy na temat historii Mysłowic oraz uczczenie 100 rocznicy powrotu Mysłowic do Polski.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium miasta Mysłowice.

1.4. Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice


2. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w jednostkach oświatowych na terenie miasta Mysłowice.


3. BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

3.1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.myslowice.pl

3.2. Koordynatorem konkursu w imieniu organizatorów jest Kancelaria Prezydenta Miasta tel. 32 31-71-234.


4. HARMONOGRAM KONKURSU

4.1. Termin ogłoszenia konkursu 12 kwietnia 2022r.

4.2. Termin nadsyłania prac – do 20 maja 2022 r. włącznie;

4.3. Termin powiadomienia o przyznaniu nagrody – do 27 maja 2022 r.

4.4. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.

4.5. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie o wygraniu konkursu.

4.6. Zwycięzca konkursu będzie pełnił 1 czerwca br. funkcję Młodzieżowego Prezydenta Miasta Mysłowice.


5. ZASADY, TRYB ZGŁASZANIA, PRZEBIEG KONKURSU

5.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie tematu „Stuletnia fala zmian” w formie krótkiego filmu bądź plakatu, który opowie o zmianach jakie zaszły w Mysłowicach w latach 1922 -2022.

5.2. Praca konkursowa musi być efektem pracy jednej osoby. Do konkursu nie będą dopuszczone prace zbiorowe.

5.3. Dopuszczalne formy pracy konkursowej to:


Film powinien być dostarczony drogą elektroniczną na adres mailowy m.podsiadlo@um.myslowice.pl jako wirtualny dysk z linkiem do pobrania filmu lub dostarczony osobiście na pendrive do Kancelarii Prezydenta Miasta pok.225.


5.4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy, do 20 maja 2022 r. włącznie, do Kancelarii Prezydenta Miasta , ul. Powstańców 1; 41-400 Mysłowice. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje termin jej złożenia. Przekroczenie terminu oraz zgłoszenie pracy konkursowej w innej formie niż mówi pkt. skutkuje wyłączeniem pracy z postępowania konkursowego.

5.5. Na kopercie zawierającej pracę konkursową należy umieścić dopisek „Praca na konkurs Zostań Prezydentem Mysłowic”.

5.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działanie osób trzecich lub usługi pocztowe (kurierskie).

5.7. Zgłoszone przez uczestników prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw

z zakresu własności intelektualnej. Praca konkursowa musi być pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.

5.8. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika któregokolwiek z wymogów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja konkursowa. Komisja konkursowa ma prawo, w każdym czasie, odrzucić zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem niniejszego regulaminu.


6. KOMISJA KONKURSOWA

6.1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace wchodzą:

a. Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta;

b. Przedstawiciel Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;

c. Przedstawiciel Muzeum Miasta Mysłowice;

d. Przedstawiciel Urzędu Miasta Mysłowice;

e. Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice;

f. Przedstawiciel Wydziału Komunikacji Społecznej.


7. NAGRODY

7.1. Nagrodą w konkursie jest możliwość pełnienia funkcji Młodzieżowego Prezydenta Miasta Mysłowice przez jeden dzień – 1 czerwca 2022 r.

7.2. Możliwość pełnienia funkcji Młodzieżowego Prezydenta Miasta Mysłowice przyznana zostanie uczestnikowi, którego praca zostanie wskazana przez komisję konkursową jako najlepsza.

7.3. Komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.


8. PRAWA AUTORSKIE

Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz wizerunku do działań marketingowych i promocyjnych Urzędu Miasta Mysłowice.


9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU

9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres Kancelarii Prezydenta Miasta, w czasie trwania konkursu oraz w terminie 2 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy z dopiskiem „Zostań Prezydentem Mysłowic – reklamacja”.

O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji.

9.2. Prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu konkursu przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.

9.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji oraz dokładny adres i wskazanie przyczyn reklamacji.

9.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatorów w terminie 2 dni roboczych od dnia ich doręczenia.

9.5. Decyzja organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji organizatorów zostanie powiadomiony listem poleconym na adres uczestnika podany w reklamacji.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Zasady konkursu określa wyłącznie regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10.2. Regulamin konkursu dostępny jest w czasie trwania konkursu na stronie internetowej organizatorów oraz w siedzibie organizatorów.

10.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w konkursie, a także w przypadku jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą zapewnienia właściwego przebiegu konkursu, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia nowego brzmienia regulaminu na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice.

10.4. Koszty przygotowania oraz dostarczenia pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

10.5. Projekty nie będą odsyłane pocztą do uczestników konkursu.

10.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad w realizacji konkursu lub do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od nich niezależnych.

10.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania, w tym ich publikowania, przygotowanych prac oraz danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.